Akhanda Mandlakar

Исполнитель: Rattan Mohan Sharma
Прослушано199раз
Добавить в плейлист
Скачано91раз
1:12
0:00


Om Akhanda Manadalakaram Vyaptam yena CharaacharamTadpadam Darshitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha
Господь, чья форма - это единое целое, который неразделимо присутствует повсюду, пронизывает как движущееся (живое), так и недвижущееся (неживое) проявление. Гуру, тот, кто видел стопы Господа (тот, кто испытал единство с предельным), приветствую Тебя и прошу благословенияLord he whose form is one whole which is indivisible present everywhere, pervades both Moving(living) & Non-moving(Non-living) manifestation.Guru, he who has seen the feet of such Lord (he who has experienced Oneness with the ultimate), Salutations O blessed One.

Похожие мантры

0:00
Асатома мантра
Deva Premal
Ом Асато Ма Сат Гамая
Тамасо Ма Джьетир Гамая
Мритьйор Ма Амритам Гамая
ОМ Шанти Шанти Шантихи
0:00
Asmita Shah
Shree Bhaktamar Stotra
bhaktamara-pranata-maulimani-prabhana -
mudyotakam dalita-papa-tamovitanam |
samyak pranamya jina padayugam yugada-
valambanam bhavajale patatam jananam || 1||

yah sanstutah sakala-vangaya- tatva-bodha-
d -ud bhuta- buddhipatubhih suralokanathaih|
stotrairjagattritaya chitta-harairudaraih
stoshye kilahamapi tam prathamam jinendram || 2||

buddhya vinaapi vibudharchita padapitha
stotum samudyata matirvigatatrapoaham |
balam vihaya jalasansthitamindu bimba -
manyah ka ichchhati janah sahasa grahitum || 3 ||

vaktum gunan gunasamudra shashankkantan
kaste kshamah suragurupratimoapi buddhya |
kalpanta - kal - pavanoddhata - nakrachakram
ko va taritumalamambunidhim bhujabhyam || 4 ||
0:00
Avaguna Chit Na Dharo
Pt Rattan Mohan Sharma
Prabhu more avagun chit na dharo
samdarshi hai naam tiharo chahe to paar karo
ek nadiya ek naar kahave mailo neer bharo
jab dou mil ke ek baran bhaye sursari naam paryo
ek loha pooja mein raakhat ek ghar badhik paryo
paaras gun avagun nahi chitvat Kanchan karat kharo
ek jeev ek brahma kahave Sur Shyam jhagaro
abki ber mohi paar utaaro nahi pan jaat taryo
0:00
Shanivar Aarti
Rattan Mohan Sharma
Молитва для почитания Шанидева (Сатурна) по субботам.
Пока нет комментариев
оставить свой отзыв
Смотреть клип Читать текст песни Смотреть ноты
378
читай / пиши
комментарии
добавить в плейлист
все мантры