Защитные мантры

Используйте эти мантры в критических ситуациях с реальной физической угрозой. Перед встречей, началом путешествия или предприятия, когда беспокоит дурное предчувствие. Это очень сильные мантры, их действие неоднократно проверено.С ними даже самые опасные ситуации имеют благоприятный исход.


Сначала длинные
Фильтры (0)
0:00
Mul Mantra
Ek ong kaar
Sat naam
Kartaa purakh
Nirbhau nirvair
Akaal moorat
Ajoonee saibhang
Gur prasaad
Jap aad sach
Jugaad sach
Hai bhee sach
Naanak hosee bhee sach
0:00
Om Mani Padme Hum
Om Mani Padme Hum
0:00
Navkar Mantra
Lata Mangeshkar
Om Namo Arihantanam
Om Namo Siddhanam
Om Namo Ayariyanam
Om Namo Uvajjhayanam
Om Namo Loe Savva Sahunam
Eso Panca Namokkaro
Savva Pavappanasano
Mangalanam ca Savvesim
Padhamam Havai Mangalam!
0:00
Ma Amba Lalitha Devi
Maa Amba Lalitha Devi , Parashakti Sundari 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 

Maa Amba Lalitha Devi , Mahamaye Mangale 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 

Maa Amba Lalitha Devi , Mahakali Bhairavi 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 

Maa Amba Lalitha Devi , Mahalakshmi Vaishnavi 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 

Maa Amba Lalitha Devi , Ma Sarasvati Brahmi 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 

Maa Amba Lalitha Devi , Durga Devi Shankari 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 

Maa Amba Lalitha Devi , Uma Parvati Shive 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Maa Amba Lalitha Devi , Ma Bhavani Ambike 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 

Maa Amba Lalitha Devi , Annapurna Lakshmi Ma 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 

Maa Amba Lalitha Devi , Kamala Katyayani 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Maa Amba Lalitha Devi , Tvam Brahmani Gayatri 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Maa Amba Lalitha Devi , Tvam Tripura Sundari 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Maa Amba Lalitha Devi , Mata Bhuvaneshvari 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Maa Amba Lalitha Devi , Tvam Raja Rajeshvari 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Maa Amba Lalitha Devi , Bhagavati Bhargavi 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah


Maa Amba Lalitha Devi , Parabhakti Varade 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Maa Amba Lalitha Devi , Maya Vishvamohini 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Maa Amba Lalitha Devi , Ishvari Narayani 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Maa Amba Lalitha Devi , Nitya Parameshvari 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Maa Amba Lalitha Devi , Jagadambe Janani 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Maa Amba Lalitha Devi , Tvam Anandasagari 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Sarva Mangala Mangalye 
Shive Sarvartha Sadhike 
Sharanye Tryambake Devi 
Narayani Namostute 
Narayani Namostute 
Narayani Namostute 
Om Shanti Shanti Shantihi 
0:00
Мантра для Кету [Ом Кетаве Намаха] 108 раз
Мантру следует повторять 18000 раз в течение 40 дней (по 4 круга каждый день). Начать практику во время транзита Луны через эти планеты в карте Раши.
Повторение этой мантры помогает преодолеть негативную карму, смягчает несчастья, устраняет неблагоприятное влияние Кету в натальной карте.
0:00
Мантра Ади Шакти
Ади шакти ади шакти ади шакти намо намо
Сараб шакти сараб шакти сараб шакти намо намо
Притам Бхагавати притам бхагавати притам бхагавати намо намо
Кундалини шакти мата мата шакти намо намо
0:00
Algiri Nandhini
Rahman
Ayi giri nandini, nandhitha medhini,
Viswa vinodhini nandanuthe,
Girivara vindhya sirodhi nivasini,
Vishnu Vilasini Jishnu nuthe,
Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini,
Bhoori kudumbini bhoori kruthe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 1
Suravara varshini, durdara darshini,
Durmukhamarshani, harsha rathe,
Tribhuvana poshini, Sankara thoshini,
Kilbisisha moshini, ghosha rathe,
Danuja niroshini, Dithisutha roshini,
Durmatha soshini, Sindhu suthe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 2
Ayi Jagadambha Madambha, Kadambha,
Vana priya vasini, Hasarathe,
Shikhari siromani, thunga Himalaya,
Srunga nijalaya, madhyagathe,
Madhu Madure, Mdhukaitabha banjini,
Kaitabha banjini, rasa rathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 3
Ayi satha kanda, vikanditha runda,
Vithunditha shunda, Gajathipathe,
Ripu Gaja ganda, Vidhaarana chanda,
Paraakrama shunda, mrugathipathe,
Nija bhuja danda nipaathitha khanda,
Vipaathitha munda, bhatathipathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 4
Ayi rana durmathaShathru vadhothitha,
Durdhara nirjjara, shakthi bruthe,
Chathura vicharadureena maha shiva,
Duthatkrutha pramadhipathe,
Duritha Dureeha, dhurasaya durmathi,
Dhanava dhutha kruithaanthamathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 5
Ayi saranagatha vairi vadhuvara,
Veera varaa bhaya dhayakare,
Tribhuvana masthaka soola virodhi,
Sirodhi krithamala shoolakare,
Dimidmi thaamara dundubinadha mahaa
Mukharikruthatigmakare,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 6
Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha,
Dhoomra vilochana Dhoomra sathe,
Samara vishoshitha sonitha bheeja,
Samudhbhava sonitha bheejalathe,
Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava,
Tarpitha bhootha pisacha rathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 7
Dhanu ranushanga rana kshana sanga,
Parisphuradanga natath katake,
Kanaka pishanga brushathka nishanga,
Rasadbhata shrunga hatavatuke,
Kritha chaturanga bala kshithirangakadath,
Bahuranga ratadhpatuke,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 8
Sura Lalanata Tatheyi Tatheyi Tathabhi Nayottama Nrtya Rate
Hasa Vilasa Hulasa Mayi Prana Tartaja Nemita Prema Bhare
Dhimi Kita Dhikkata Dhikkata Dhimi Dhvani Ghora Mrdanga Ninada Late
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramyaka Pardini Shaila Suthe--- 9
Jaya Jaya hey japya jayejaya shabda,
Parastuti tatpara vishvanute,
Bhana Bhanabhinjimi bhingrutha noopura,
Sinjitha mohitha bhootha pathe,
Nadintha nataartha nadi nada nayaka,
Naditha natya sugaanarathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 10
Ayi sumana sumana,
Sumana sumanohara kanthiyuthe,
Sritha rajani rajani rajani,
Rajaneekaravakthra vruthe,
Sunayana vibhramarabhrama,
Bhramarabrahmaradhipadhe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 11
Sahitha maha hava mallama hallika,
Mallitharallaka mallarathe,
Virachithavallika pallika mallika billika,
Bhillika varga Vruthe,
Sithakruthapulli samulla sitharuna,
Thallaja pallava sallalithe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 12
Avirala ganda kalatha mada medura,
Matha matanga rajapathe,
Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi,
Roopa payonidhi raja suthe,
Ayi suda thijjana lalasa manasa,
Mohana manmatha raja suthe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 13
Kamala dalaamala komala kanthi,
Kala kalithaamala bala lathe,
Sakala vilasa Kala nilayakrama,
Keli chalathkala hamsa kule,
Alikula sankula kuvalaya mandala,
Mauli miladh bhakulalikule,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 14
Kara murali rava veejitha koojitha,
Lajjitha kokila manjumathe,
Militha pulinda manohara kunchitha,
Ranchitha shaila nikunjakathe,
Nija guna bhootha maha sabari gana,
Sathguna sambrutha kelithale,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 15
Kati thata peetha dukoola vichithra,
Mayuka thiraskrutha Chandra ruche,
Pranatha suraasura mouli mani sphura,
Damsula sannka Chandra ruche,
Jitha kanakachala maulipadorjitha,
Nirbhara kunjara kumbhakuche,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 16
Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika,
Sarakaraika nuthe,
Krutha sutha tharaka sangaratharaka,
Sangaratharaka soonu suthe,
Suratha Samadhi samana Samadhi,
Samadhi Samadhi sujatharathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe---. 17
Padakamalam karuna nilaye varivasyathi,
yo anudhinam sa shive,
Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya
Sa katham na bhaveth,
Thava padameva param ithi
Anusheelayatho mama kim na shive,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe---. 18
Kanakala sathkala sindhu jalairanu
Sinjinuthe guna ranga bhuvam,
Bhajathi sa kim na Shachi kucha kumbha
Thati pari rambha sukhanubhavam,
Thava charanam saranam kara vani
Nataamaravaaninivasi shivam,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 19
Thava Vimalendu kulam vadnedumalam
Sakalayananu kulayathe,
Kimu puruhootha pureendu mukhi
Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe,
Mama thu matham shivanama dhane
Bhavathi krupaya kimu na kriyathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kapardini, shaila Suthe---. 20
Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva
Thvaya bhavthavyam ume,
Ayi jagatho janani kripayaa asi
thatha anumithasi rathe
Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha,
durutha pamapakarute
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 21
0:00
Ad Gure Name
Snatam Kaur
Аад Гурей Намэ
Джугад Гурей Намэ
Сат Гурей Намэ
Сири Гуру Дэвей Намэ
Аад Сач Джугаад Сач Хэ Бхи Сач  Нанак Хоси Бхи Сач
Аад Сач Джугаад Сач Хэ Бхэй Сач Нанак Хоси Бхэй Сач
0:00
Mangalam
Deva Premal
mangalam bhagavan vishnum
mangalam garudadhwajah
mangalam pundareekaksham
mangalaya tano hari
0:00
Jaya Ambe
Manish Vyas
Jay Ambe Jagat Ambe
Mata Bhavani Jai Ambe
0:00
108 имен Шакти Деви
108 имен Божественной матери - мантра абсолютного женского начала

1. Ом АдьяШактйаи Намах – Изначальной силе поклонение
2. Ом МахаДевйаи Намах - Великой Богине поклонение
3. Ом Амбикайаи Намах – Телу Матери поклонение
4. Ом Парамешварйаи Намах – Верховной Владычице поклонение
5. Ом Ишварйаи Намах – Повелительнице поклонение
6. Ом Анаишварйаи Намах – Не имеющей над собой владык поклонение
7. Ом Йогинйаи Намах – Йогини поклонение
8. Ом Сарвабхутешварйаи Намах – Властительнице всех существ поклонение
9. Ом Джайайаи Намах – Победительнице поклонение
10. Ом Виджайайаи Намах – Способности побеждать поклонение
11. Ом Джайантйаи Намах – Победоносной поклонение
12. Ом Шамбхавйаи Намах – Супруге Шамбху поклонение
13. Ом Шантйаи Намах – (несущей) покой поклонения
14. Ом Брамхйаи Намах – Супруге Брахмы поклонение
15. Ом Брамханьядхаранйаи Намах – Сущности сущего (Брахмана) поклонение
16. Ом Махарупайаи Намах – Великой форме поклонение
17. Ом Махамайяйаи Намах – Великой иллюзии поклонение
18. Ом Махешварйаи Намах – Великой повелительнице поклонение
19. Ом Локаракшанйаи Намах – Защитнице мира поклонение
20. Ом Дургайаи Намах – Труднодостижимой поклонение
21. Ом ДургаПарайаи Намах – Недосягаемой всевышней поклонение
22. Ом Бхактачинтаманйаи Намах – Сокровищу сознания преданных поклонение
23. Ом Мритйаи Намах – (дающей) Смерть поклонение
24. Ом Сиддхйаи Намах – (дающей) Совершенство поклонение
25. Ом Муртйаи Намах – Изображению поклонение
26. Ом Сарвасиддхипрадайаи Намах – (дающей) все совершенства поклонение
27. Ом Мантрамуртйаи Намах – Сущности Мантр поклонение
28. Ом Махакалйаи Намах – Великой Кали (черной) поклонение
29. Ом Сарвамуртисварупинйаи Намах – Принимающей все образы поклонение
30. Ом Ведамуртйаи Намах – Образу Вед поклонение
31. Ом Ведабхуктйаи Намах – Сущности Вед поклонение
32. Ом Ведантайаи Намах – Сущности Веданты поклонение
33. Ом Вйавахаринйаи Намах – Действующей во всем поклонение
34. Ом Анагхайаи Намах – Непорочной поклонение
35. Ом Бхагаватйаи Намах – (дающей) божественную благодать поклонение
36. Ом Раудрайаи Намах – Супруге Рудры поклонение
37. Ом Рудрасварупинйаи Намах – Сущности Рудры поклонение
38. Ом Нарайанйаи Намах – Супруге Нараяны поклонение
39. Ом Нарасимхйаи Намах - Супруге Нарасимхи поклонение
40. Ом Нагайаджнопавитинйаи Намах – Носящей змею как священный шнур поклонение
41. Ом Шанкхачакрагададхаранйаи Намах – Держащей раковину, диск и булаву поклонение
42. Ом Джатамукуташобхинйаи Намах – Увенчанной короной поклонение
43. Ом Апраманайаи Намах – Несоизмеримой поклонение
44. Ом Праманайаи Намах – Постижимой поклонение
45. Ом Сарваданавагхатинйаи Намах – Истребляющей всех демонов поклонение
46. Ом Пуньядайаи Намах – Дающей добро поклонение
47. Ом Пунйопачаринйаи Намах – Достижимой через добродетель поклонение
48. Ом Пунйакиртйаи Намах – Средоточию добродетели поклонение
49. Ом Стутайаи Намах – Всевосхваляемой поклонение
50. Ом Вишалакшйаи Намах – (Богине) с большими глазами поклонение
51. Ом Гамбхирайаи Намах – Безграничной поклонение
52. Ом Рупанвитайаи Намах – Принимающей образы жизни поклонение
53. Ом Калараджйаи Намах – Царствующей над временем поклонение
54. Ом Анальпасиддхйаи Намах - Поклоняемся Великому Совершенству
55. Ом Камалайаи Намах – Лотосной поклонение
56. Ом Падмавасинйаи Намах – Восседающей на лотосе поклонение
57. Ом Махасарасватйаи Намах – Великой Сарасвати поклонение
58. Ом Манахсиддхайаи Намах – Сиддхам ума поклонение
59. Ом Манойогинйаи Намах – Уму йогини поклонение
60. Ом Матанганйаи Намах – Матанги поклонение
61. Ом Чандамундачаринйаи Намах – Сразившей демонов Чанду и Мунду поклонение
62. Ом Даитьяданавашинйаи Намах – Пребывающей во всех богах поклонение
63. Ом Бхешаджьотишайаи Намах – Исцеляющему свету поклонение
64. Ом Парамджьотишайаи Намах – Высшему свету поклонение
65. Ом Атмаджьотишайаи Намах – Свету Духа поклонение
66. Ом Сарваджйотисварупинйяи Намах – Сущностному образу света поклонение
67. Ом Сахасрамуртйаи Намах – (воплощенной) в тысяче образов поклонение
68. Ом Шарванйаи Намах – Губительнице поклонение
69. Ом Сурьямуртисварупинйаи Намах – Образу Солнца поклонение
70. Ом Айюрлакшмйаи Намах – Счастью жизни поклонение
71. Ом Ведьялакшмйаи Намах – Счастью знания вед поклонение
72. Ом Сарвалакшмипрадайаи Намах – Подательнице всякого счастья поклонение
73. Ом Вичакшанайаи Намах – Премудрой поклонение
74. Ом Кширарнавасинйаи Намах – Обитающей в молочном океане поклонение
75. Ом Вагишварйаи Намах – Повелительнице речи поклонение
76. Ом Ваксиддхйаи Намах – Совершенству речи поклонение
77. Ом Аджнанагочарайаи Намах – Непознаваемой и Недостижимой поклонение
78. Ом Балайаи Намах – Сильной поклонение
79. Ом Парамакалйанйаи Намах – Высшей благодати поклонение
80. Ом Бханумандалавасинйаи Намах – Обитающей в круге Солнца поклонение
81. Ом Авйактайаи Намах – Непроявленной поклонение
82. Ом Вйактарупайаи Намах – Описуемому образу поклонение
83. Ом Авьяктарупайаи Намах – Неописуемому образу поклонение
84. Ом Анантайаи Намах – Бесконечной поклонение
85. Ом Чандрайаи Намах – Луноликой поклонение
86. Ом Чандрамандалавасинйаи Намах – Обитающей в круге Луны поклонение
87. Ом Чандрамандаламандитайаи Намах – Украшенной кругом Луны поклонение
88. Ом Бхайравйаи Намах – Ужасной поклонение
89. Ом Парамандайаи Намах – Высшему блаженству ума поклонение
90. Ом Шивайаи Намах – Благой поклонение
91. Ом Апараджитайаи Намах – Непобедимой поклонение
92. Ом Джнянапраптйаи Намах – Радости познания поклонение
93. Ом Джнянаватйаи Намах – Всезнающей поклонение
94. Ом Джнянамуртайаи Намах – Воплощение знания поклонение
95. Ом Калаватйаи Намах – Всеискусной поклонение
96. Ом Шмашанавасинйаи Намах – Обитающей в местах кремации поклонение
97. Ом Матрейаи Намах – Матери поклонение
98. Ом Парамакалпинйаи Намах – Высшей созидательницы кальпы поклонение
99. Ом Гхошаватйаи Намах – Шумящей поклонение
100. Ом Даридрйахаринйаи Намах – Уничтожительницы нищеты поклонение
101. Ом Шиватеджомукхйаи Намах – Выражающей на лице благость поклонение
102. Ом Вишнуваллабхайаи Намаха – Возлюбленной Вишну поклонение
103. Ом Кешавибхушитайаи Намах – Прекрасноволосой поклонение
104. Ом Курмайаи Намах – Поклонение супруге Курмы
105. Ом Махишасурегхатинйаи Намаха – Убийце (демона) Махишасура поклонение
106. Ом Сарваракшайаи Намах – Защищающей всех поклонение
107. Ом Махакалинйаи Намах – Великому Времени поклонение
108. Ом Махалакшмйаи Намах – Великой Лакшми поклонение - Шри Деви стотрам
108 имен Божественной Матери
0:00
Om Mani Peme Hung
Om Mani Padme Hum
0:00
Adi Shaki
Snatam Kaur
Ади шакти ади шакти ади шакти намо намо
Сараб шакти сараб шакти сараб шакти намо намо
Притам Бхагавати притам бхагавати притам бхагавати намо намо
Кундалини шакти мата мата шакти намо намо
0:00
Om Amitabha Hrih
Dechen Shak-Dagsay
Мантра перерожденияOm Amitabha Hrih
0:00
Hare Krishna kirtan
Raga Vardhana Dasa
Hara Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hara Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare
0:00
Om Namah Shivaya
Uma Mohan
Om Namah Shivaya
Shivaya namaha, Shivaya namah om
Shivaya namaha, namahа Shivaya
Shambhu Shankara namah Shivaya,
Girijaa Shankara namah Shivaya
Arunaachala Shiva namah Shivaya
Исполнители
C.C. White (1) Carrie Grossman (2) Daria Chudina Shani Ji (1) Dechen Shak-Dagsay (1) Imee Ooi (1) Jane Winther (1) Krishna Das (2) Lex Van Someren (2) Manish Vyas (4) Paul Avgerinos (1) Prapannam das (1) Rahman A.R. (1) Rattan Mohan Sharma (1) Ravi Shankar (2) Sati Ethnica (Сати Казанова) (1) Shanti People (2) Sivananda (1) Snatam Kaur (1) Subway Bhaktis (4) SWAHA (2) The Yoga Mantra and Chant Music Project (2) Tina Malia (1) Uma Mohan (3) Veena Sahasrabuddhe (3) White Sun (8) Битту Маллик (2) Гребенщиков (1) Дева Премал (7) Покров этно (1) Хариш Джохари (10) Чандра Чаран прабху (1) Anael Bradfield (0) Ashana (0) Cafe Americaine (0) Dana Gillespie (0) DJ Taz Rashid (0) Dzen Masters (0) Frank Borell (0) Gordon Hempton (0) Gunjan feat Thievery Corporation (0) Gurunam Singh (0) Hariharan (0) Henry Marshall & Rickie Moore (0) Jaina (0) Julia Elena (0) Juno Reactor Don Davis (0) Karunesh (0) Krishna Prema Das (0) Mahoroba (0) Mata Mandir Singh (0) Mantra Yoga Music Oasis (0) Merlin39s Magic (0) Music for Deep Relaxation (0) Namaste (0) Oonagh (0) Patrick Bernard (0) Peruquois (0) Pratibha (0) Ron Corb (0) Sahil Jagtiani (0) Sesion Mantram (0) Seven (0) Shruti Singh (0) Spyros Pan (0) Swami Avadhut (0) The Mallick Family (0) Академия музыки для йоги (0) Андрей Дуйко (0) Артур Ахмедеев (0) Белун (0) Говинда махарадж (0) Живая Музыка ОМ (0) Доктор Рао (0) Лондонский симфонический оркестр хор гуру Махариши (0) Шрила Прабхупада (0) Ядубара (0)
показать ещё
Духовные традиции
Ведические (11) Индуизм (44) Буддизм (18) Сикхизм (18) Джайнизм (4) Славянский ведизм (0) Ислам (0) Христианство (0) Ислам, суфизм (0)
показать ещё
Божества
Авалокитешвара (11) Брахма (1) Вишну (3) Дурга / Кали (18) Кришна (2) Нрисимха (6) Рама (2) Сурья (1) Зеленая Тара (3) Хануман (2) Чандра (1) Шакти (2) Шива (7) Аллах (0) Амитабха (0) Будда Шакьямуни (0) Ваджрасаттва (0) Ганеша (0) Лакшми (0) Мантры Падмасамбхаве (0) Радха (0) Сарасвати (0) Шани (0) Учителю (гуру) (0)
показать ещё
Особенности

Смотреть клип Читать текст песни Смотреть ноты
378
читай / пиши
комментарии
добавить в плейлист
все мантры