Защитные мантры Индуизм Дурга / Кали с текстами

Используйте эти мантры в критических ситуациях с реальной физической угрозой. Перед встречей, началом путешествия или предприятия, когда беспокоит дурное предчувствие. Это очень сильные мантры, их действие неоднократно проверено.С ними даже самые опасные ситуации имеют благоприятный исход.


Сначала популярные
Фильтры (0)
0:00
Jai Ma Durga
Subway Bhaktis
Om Shri Mata Namaha
Jai Ma Gari

Jai Shaya Ma Gari
Jai Ma Durga
Om Naraiyani
0:00
Algiri Nandhini
Rahman
Ayi giri nandini, nandhitha medhini,
Viswa vinodhini nandanuthe,
Girivara vindhya sirodhi nivasini,
Vishnu Vilasini Jishnu nuthe,
Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini,
Bhoori kudumbini bhoori kruthe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 1
Suravara varshini, durdara darshini,
Durmukhamarshani, harsha rathe,
Tribhuvana poshini, Sankara thoshini,
Kilbisisha moshini, ghosha rathe,
Danuja niroshini, Dithisutha roshini,
Durmatha soshini, Sindhu suthe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 2
Ayi Jagadambha Madambha, Kadambha,
Vana priya vasini, Hasarathe,
Shikhari siromani, thunga Himalaya,
Srunga nijalaya, madhyagathe,
Madhu Madure, Mdhukaitabha banjini,
Kaitabha banjini, rasa rathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 3
Ayi satha kanda, vikanditha runda,
Vithunditha shunda, Gajathipathe,
Ripu Gaja ganda, Vidhaarana chanda,
Paraakrama shunda, mrugathipathe,
Nija bhuja danda nipaathitha khanda,
Vipaathitha munda, bhatathipathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 4
Ayi rana durmathaShathru vadhothitha,
Durdhara nirjjara, shakthi bruthe,
Chathura vicharadureena maha shiva,
Duthatkrutha pramadhipathe,
Duritha Dureeha, dhurasaya durmathi,
Dhanava dhutha kruithaanthamathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 5
Ayi saranagatha vairi vadhuvara,
Veera varaa bhaya dhayakare,
Tribhuvana masthaka soola virodhi,
Sirodhi krithamala shoolakare,
Dimidmi thaamara dundubinadha mahaa
Mukharikruthatigmakare,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 6
Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha,
Dhoomra vilochana Dhoomra sathe,
Samara vishoshitha sonitha bheeja,
Samudhbhava sonitha bheejalathe,
Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava,
Tarpitha bhootha pisacha rathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 7
Dhanu ranushanga rana kshana sanga,
Parisphuradanga natath katake,
Kanaka pishanga brushathka nishanga,
Rasadbhata shrunga hatavatuke,
Kritha chaturanga bala kshithirangakadath,
Bahuranga ratadhpatuke,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 8
Sura Lalanata Tatheyi Tatheyi Tathabhi Nayottama Nrtya Rate
Hasa Vilasa Hulasa Mayi Prana Tartaja Nemita Prema Bhare
Dhimi Kita Dhikkata Dhikkata Dhimi Dhvani Ghora Mrdanga Ninada Late
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramyaka Pardini Shaila Suthe--- 9
Jaya Jaya hey japya jayejaya shabda,
Parastuti tatpara vishvanute,
Bhana Bhanabhinjimi bhingrutha noopura,
Sinjitha mohitha bhootha pathe,
Nadintha nataartha nadi nada nayaka,
Naditha natya sugaanarathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 10
Ayi sumana sumana,
Sumana sumanohara kanthiyuthe,
Sritha rajani rajani rajani,
Rajaneekaravakthra vruthe,
Sunayana vibhramarabhrama,
Bhramarabrahmaradhipadhe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 11
Sahitha maha hava mallama hallika,
Mallitharallaka mallarathe,
Virachithavallika pallika mallika billika,
Bhillika varga Vruthe,
Sithakruthapulli samulla sitharuna,
Thallaja pallava sallalithe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 12
Avirala ganda kalatha mada medura,
Matha matanga rajapathe,
Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi,
Roopa payonidhi raja suthe,
Ayi suda thijjana lalasa manasa,
Mohana manmatha raja suthe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 13
Kamala dalaamala komala kanthi,
Kala kalithaamala bala lathe,
Sakala vilasa Kala nilayakrama,
Keli chalathkala hamsa kule,
Alikula sankula kuvalaya mandala,
Mauli miladh bhakulalikule,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 14
Kara murali rava veejitha koojitha,
Lajjitha kokila manjumathe,
Militha pulinda manohara kunchitha,
Ranchitha shaila nikunjakathe,
Nija guna bhootha maha sabari gana,
Sathguna sambrutha kelithale,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 15
Kati thata peetha dukoola vichithra,
Mayuka thiraskrutha Chandra ruche,
Pranatha suraasura mouli mani sphura,
Damsula sannka Chandra ruche,
Jitha kanakachala maulipadorjitha,
Nirbhara kunjara kumbhakuche,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 16
Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika,
Sarakaraika nuthe,
Krutha sutha tharaka sangaratharaka,
Sangaratharaka soonu suthe,
Suratha Samadhi samana Samadhi,
Samadhi Samadhi sujatharathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe---. 17
Padakamalam karuna nilaye varivasyathi,
yo anudhinam sa shive,
Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya
Sa katham na bhaveth,
Thava padameva param ithi
Anusheelayatho mama kim na shive,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe---. 18
Kanakala sathkala sindhu jalairanu
Sinjinuthe guna ranga bhuvam,
Bhajathi sa kim na Shachi kucha kumbha
Thati pari rambha sukhanubhavam,
Thava charanam saranam kara vani
Nataamaravaaninivasi shivam,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 19
Thava Vimalendu kulam vadnedumalam
Sakalayananu kulayathe,
Kimu puruhootha pureendu mukhi
Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe,
Mama thu matham shivanama dhane
Bhavathi krupaya kimu na kriyathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kapardini, shaila Suthe---. 20
Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva
Thvaya bhavthavyam ume,
Ayi jagatho janani kripayaa asi
thatha anumithasi rathe
Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha,
durutha pamapakarute
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 21
0:00
Ma Amba Lalitha Devi
Maa Amba Lalitha Devi , Parashakti Sundari 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 

Maa Amba Lalitha Devi , Mahamaye Mangale 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 

Maa Amba Lalitha Devi , Mahakali Bhairavi 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 

Maa Amba Lalitha Devi , Mahalakshmi Vaishnavi 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 

Maa Amba Lalitha Devi , Ma Sarasvati Brahmi 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 

Maa Amba Lalitha Devi , Durga Devi Shankari 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 

Maa Amba Lalitha Devi , Uma Parvati Shive 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Maa Amba Lalitha Devi , Ma Bhavani Ambike 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 

Maa Amba Lalitha Devi , Annapurna Lakshmi Ma 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 

Maa Amba Lalitha Devi , Kamala Katyayani 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

Maa Amba Lalitha Devi , Tvam Brahmani Gayatri 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Maa Amba Lalitha Devi , Tvam Tripura Sundari 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Maa Amba Lalitha Devi , Mata Bhuvaneshvari 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Maa Amba Lalitha Devi , Tvam Raja Rajeshvari 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Maa Amba Lalitha Devi , Bhagavati Bhargavi 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah


Maa Amba Lalitha Devi , Parabhakti Varade 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Maa Amba Lalitha Devi , Maya Vishvamohini 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Maa Amba Lalitha Devi , Ishvari Narayani 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Maa Amba Lalitha Devi , Nitya Parameshvari 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Maa Amba Lalitha Devi , Jagadambe Janani 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Maa Amba Lalitha Devi , Tvam Anandasagari 
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah 


Sarva Mangala Mangalye 
Shive Sarvartha Sadhike 
Sharanye Tryambake Devi 
Narayani Namostute 
Narayani Namostute 
Narayani Namostute 
Om Shanti Shanti Shantihi 
0:00
Jaya Ambe
Manish Vyas
Jay Ambe Jagat Ambe
Mata Bhavani Jai Ambe
0:00
Devi Puja
SWAHA
Yaa Dayvi sarva bhootaysshu maatri-roopayna sansthitaa
Namastasyai namastasyai namastasyai Namoh namaha
Yaa Dayvi sarva bhootaysshu Shakti-roopayna sansthitaa
Namastasyai namastasyai namastasyai Namoh namaha


Durgati naashini Durga (Jaya)
Kaala vinaashini Kaalee (Jaya)
Om Namaschandikaayay


Jayanti mangalaa Kaalee, bhadra-kaalee kapaalinee
Namastasyai namastasyai namastasyai Namoh namaha
Durga kshamaa Shivaa dhaatree, swaha swadhaa namastu-tay
Namastasyai namastasyai namastasyai Namoh namaha


Yaa Dayvi sarva bhootaysshu, shaantih roopayna sansthitaa
Namastasyai namastasyai namastasyai Namoh namaha
Yaa Dayvi sarva bhootaysshu, shraddha roopayna sansthitaa
Namastasyai namastasyai namastasyai Namoh namaha
0:00
Jay Ambe
SATI ETHNICA
Jay Ambe Jagat Ambe
Mata Bhavani Jai Ambe
0:00
Kalabinashini Kali
Krishna Das
Kaalaabinaashini Kaalee jaya jaya
Durgati Naashini Durga jaya jaya
Umaa Ramaa Brahmaani jaya jaya
Raadhe Site Rukhmini jaya jaya
0:00
Kali Durge
Sivananda
Kali Durgi Namo Namaha
0:00
Hey Ma Durga
Subway Bhaktis
Om Dum Dum Dum Durgae Namaha

Jei Maa Lakshmi Jei Sarasvati Jei Mata Kali
Jagadan Bei Jai Jai Ma
Сбросить фильтр
Исполнители
Krishna Das (1) Manish Vyas (1) Rahman A.R. (1) Sati Ethnica (Сати Казанова) (1) Sivananda (1) Subway Bhaktis (2) SWAHA (1) Хариш Джохари (3) Anael Bradfield (0) Ashana (0) C.C. White (0) Cafe Americaine (0) Carrie Grossman (0) Dana Gillespie (0) Daria Chudina Shani Ji (0) Dechen Shak-Dagsay (0) DJ Taz Rashid (0) Dzen Masters (0) Imee Ooi (0) Frank Borell (0) Gordon Hempton (0) Gunjan feat Thievery Corporation (0) Gurunam Singh (0) Hariharan (0) Henry Marshall & Rickie Moore (0) Jaina (0) Jane Winther (0) Julia Elena (0) Juno Reactor Don Davis (0) Karunesh (0) Krishna Prema Das (0) Lex Van Someren (0) Mahoroba (0) Mata Mandir Singh (0) Mantra Yoga Music Oasis (0) Merlin39s Magic (0) Music for Deep Relaxation (0) Namaste (0) Oonagh (0) Patrick Bernard (0) Paul Avgerinos (0) Peruquois (0) Prapannam das (0) Pratibha (0) Rattan Mohan Sharma (0) Ravi Shankar (0) Ron Corb (0) Sahil Jagtiani (0) Sesion Mantram (0) Seven (0) Shanti People (0) Shruti Singh (0) Snatam Kaur (0) Spyros Pan (0) Swami Avadhut (0) The Yoga Mantra and Chant Music Project (0) The Mallick Family (0) Tina Malia (0) Uma Mohan (0) Veena Sahasrabuddhe (0) White Sun (0) Академия музыки для йоги (0) Андрей Дуйко (0) Артур Ахмедеев (0) Белун (0) Битту Маллик (0) Говинда махарадж (0) Гребенщиков (0) Дева Премал (0) Живая Музыка ОМ (0) Доктор Рао (0) Лондонский симфонический оркестр хор гуру Махариши (0) Покров этно (0) Шрила Прабхупада (0) Чандра Чаран прабху (0) Ядубара (0)
показать ещё
Духовные традиции
Индуизм (12) Ведические (1) Буддизм (0) Сикхизм (0) Джайнизм (0) Славянский ведизм (0) Ислам (0) Христианство (0) Ислам, суфизм (0)
показать ещё
Божества
Дурга / Кали (12) Авалокитешвара (0) Аллах (0) Амитабха (0) Брахма (0) Будда Шакьямуни (0) Ваджрасаттва (0) Вишну (0) Ганеша (0) Кришна (0) Лакшми (0) Нрисимха (0) Мантры Падмасамбхаве (0) Радха (0) Рама (0) Сарасвати (0) Сурья (0) Зеленая Тара (0) Хануман (0) Чандра (0) Шакти (0) Шани (0) Шива (0) Учителю (гуру) (0)
показать ещё
Особенности
С текстом (12) С видео (1) Без музыки (4) Мужской голос (6) Женский голос (8) Только музыка (0) Современное звучание (0)
показать ещё
Сбросить фильтр

Смотреть клип Читать текст песни Смотреть ноты
378
читай / пиши
комментарии
добавить в плейлист
все мантры